Umowa / Oferta

Русский
Polski
Украинский
English

    
    


UMOWA OFERTY
Indywidualny przedsiębiorca Verkhovny Maxim Sergeevich (zwany dalej „Wykonawcą”), zarejestrowany i działający zgodnie z prawem, oferuje nieograniczoną liczbę osób do zawarcia niniejszej Umowy o świadczenie usług (dalej „Umowa”) na następujących warunkach:
1. WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Usługi - zestaw usług konsultingowych świadczonych przez Wykonawcę w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Umowie i Usługach, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
1.2. Oferta publiczna - propozycja Wykonawcy (przedstawiona na Stronie Internetowej Wykonawcy), skierowana do nieograniczonego kręgu osób zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, w celu zawarcia niniejszej Umowy pod pewnymi warunkami.
1.3. Strona internetowa Wykonawcy to strona internetowa w Internecie pod adresem http://100Lajkow.pl, która jest oficjalnym źródłem informowania Użytkowników o Wykonawcy i świadczonych przez nich usługach.
1.4. Akceptacja - pełna, bezwarunkowa i bezwarunkowa akceptacja przez Użytkownika warunków Oferty Publicznej niniejszej Umowy i usługi na rzecz wydajności.
1.5. Użytkownik - osoba, która ukończyła 18 lat i złożyła ofertę publiczną akceptacji wykonawcy określoną w niniejszej umowie i pokryła koszty usług.
1.6. Strony - Wykonawca i Użytkownik.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
2.1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi usługi konsultingowe w dziedzinie technologii informatycznych, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Użytkownik zobowiązuje się przyjąć i zapłacić za takie Usługi.
2.2. Użytkownik zgadza się zapłacić Wykonawcy koszt nabytej usługi.
2.3. Strony zgadzają się, że Wykonawca nie gwarantuje żadnych finansowych lub innych wyników wykorzystania przez Użytkownika Kursów zakupionych od Wykonawcy w jego / jej działalności. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
3.1. Usługi informacyjne są świadczone w formie upodobań lub subskrybentów, zamieszczonych w odpowiedniej sekcji Witryny Wykonawcy.
3.2. Okres świadczenia usługi jest określony zgodnie z warunkami dla każdego rodzaju usługi i opisany w odpowiednich sekcjach.
3.3. Akceptacja niniejszej Umowy jest uznawana przez Klienta, pełna płatność, kosztów odpowiedniej usługi i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i jest równa własnemu podpisowi użytkownika w ramach Umowy.
3.4. Od momentu zaksięgowania środków na koncie Wykonawcy oferta ta zostaje zaakceptowana, a umowa zostaje zawarta.
3.5. Kolejność akceptacji:
3.5.1. Użytkownik wybiera usługę na stronie internetowej Wykonawcy i zapoznaje się z warunkami płatności.
3.5.2. Po wybraniu wymaganej usługi Użytkownik składa wniosek o konsultację lub natychmiast przechodzi do koszyka i dokonuje płatności.
3.5.4. Od momentu przyjęcia niniejszej Oferty jednostronna odmowa Użytkownika z Umowy nie będzie dozwolona.
3.5.5. Uważa się, że usługa jest świadczona od chwili, gdy Dostawca dostarczy wszystkich informacji i wdrożenia całego programu przewidzianego w danej usłudze. 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:
4.1. Artysta ma prawo:
4.1.1. Otrzymuj od Użytkownika informacje niezbędne do świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy;
4.1.2. Otrzymuj zapłatę za świadczone usługi w kwotach i warunkach określonych w niniejszej Umowie i odpowiedniej usłudze.
4.1.3. Anuluj, przerwij lub prześlij dowolne usługi.

4.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:
4.2.1. Aby zapewnić Użytkownikowi usługi doradcze zgodnie z niniejszą Umową i odpowiednią usługą.
4.2.2. Poinformuj Użytkownika o zasadach i wymaganiach dotyczących organizacji świadczenia usług doradczych, ich jakości i treści, prawach i obowiązkach Użytkownika podczas otrzymywania usług.
4.2.3. Jeśli to konieczne, podaj Użytkownikowi informacje o postępie usługi.

5. ROZWIĄZANIE UMOWY.
5.1. Niniejsza Umowa wygasa:
5.1.1. Za zgodą stron;
5.1.2. Jeśli wypełnienie zobowiązań przez Stronę jest niemożliwe ze względu na przyjęcie aktów prawnych, które zmieniły warunki określone w niniejszej Umowie, a każda ze Stron nie zgadza się na zmianę Umowy.
5.1.3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy.
5.1.4. W innych przypadkach określonych w niniejszej Umowie i obowiązującym prawodawstwie.

6. ZWROTY.
6.1. Zwrot jest realizowany zgodnie z warunkami umowy pod następującymi warunkami:
6.1.1. Usługa nie może być świadczona w całości.
6.1.2. Usługa nie została dostarczona na czas.
6.1.3. Usługa nie jest świadczona w całości.
6.2. Zwroty są dokonywane w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia zwrotu.
6.3. Zwrot jest możliwy tylko do danych, z których dokonano płatności.

7. KONTAKT.
7.1. +380977500950
7.2. +48722776636

    
    


ДОГОВІР ОФЕРТА
Верховний Максим Сергійович (далі - 'Виконавець'), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.
1.1. Послуги - набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Послугами, які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://100Lajkow.pl, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і послуги на виконання.
1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість послуги, яка їм купується.
2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
3.1. Інформаційні послуги надаються у вигляді лайків або передплатників, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2. Термін виконання послуги визначається відповідно до умов на кожен вид послуги та описані у відповідних розділах.
3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна, вартості послуг і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Користувач вибирає послугу на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.
3.5.2. Після вибору необхідної послуги Користувач оформляє заявку на консультацію або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.
3.5.4. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.
3.5.5. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній послузі.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором і послуг.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які послуги.

4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та послуг.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.
4.2.3. При необхідності забезпечити Користувача інформацією про хід виконання послуги.

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
5.1. Дія цього Договору припиняється:
5.1.1. За угодою сторін;
5.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
5.1.3. У випадках порушення Користувачем умов цього Договору.
5.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

6. ПОВЕРНЕННЯ.
6.1. Повернення передбачений за умовами договру при таких умовах:
6.1.1. Послуга не може бути надана в повній мірі.
6.1.2. Послуга не надана вчасно.
6.1.3. Послуга не надана в повному обсязі.
6.2. Повернення проводиться протягом доби з моменту замовлення повернення коштів.
6.3. Повернення можливе тільки на реквізити з яких здійснювалась оплата.

7. КОНТАКТИ.
7.1. +380977500950
7.2. +48722776636

    
    


CONTRACT OFFER
Individual entrepreneur Verkhovny Maxim Sergeevich (hereinafter referred to as the “Contractor”), registered and acting in accordance with the law, offers an unlimited number of individuals to conclude this Service Agreement (hereinafter the “Agreement”) on the following conditions:
1. TERMS AND GENERAL PROVISIONS.
1.1. Services - a set of consulting services provided by the Contractor in the manner and on the terms defined by this Agreement and Services, which are an integral part of this Agreement.
1.2. Public offer - a proposal of the Contractor (set forth on the Website of the Contractor), addressed to an unlimited circle of individuals in accordance with the legislation of Ukraine, to conclude this Agreement under certain conditions.
1.3. The Contractor’s website is a web page on the Internet at http://100Lajkow.pl, which is the official source of informing Users about the Contractor and the services they are provided.
1.4. Acceptance - the full, unconditional and unconditional acceptance by the User of the terms of the Public Offer of this Agreement and the service for performance.
1.5. User - an individual who has reached the age of 18 and has made the Acceptance of the Contractor’s Public Offer set forth in this Agreement and paid the cost of the Services.
1.6. Parties - the Contractor and the User.

2. SUBJECT OF CONTRACT.
2.1. The Contractor undertakes to provide the User with consulting services in the field of information technology, in accordance with the terms of this Agreement, and the User undertakes to accept and pay for such Services.
2.2. The User agrees to pay the Contractor the cost of the service that they acquire.
2.3. The Parties agree that the Contractor does not guarantee any financial or other results of the use by the User of the Courses purchased from the Contractor in his / her activities.

3. TERMS OF RENDERING SERVICES.
3.1. Information services are provided in the form of likes or subscribers, posted in the appropriate section of the Contractor’s Site.
3.2. The term of the service is determined in accordance with the conditions for each type of service and described in the relevant sections.
3.3. Acceptance of this Agreement is recognized by the Customer, full payment, of the cost of the corresponding service and means the full and unconditional acceptance by the User of the terms of this Agreement and is equal to the user's own signature under the Agreement.
3.4. From the moment the funds are credited to the Contractor’s account, this offer is accepted and the contract is concluded.
3.5. Order of acceptance:
3.5.1. The user selects the service on the website of the Contractor and becomes acquainted with the terms of payment.
3.5.2. After selecting the required service, the User makes an application for consultation or immediately goes to the basket and makes a payment.
3.5.4. From the moment of acceptance of this Offer, the unilateral refusal of the User from the Agreement shall not be allowed.
3.5.5. The service is considered to be rendered from the moment the Provider provides all the information and the implementation of the entire program provided for in the respective service.

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE EXECUTOR:
4.1. Artist has the right:
4.1.1. Receive from the User information necessary to provide services under this Agreement;
4.1.2. Receive payment for the services provided in the amounts and terms stipulated by this Agreement and the corresponding service.
4.1.3. Cancel, interrupt, or transfer any services.

4.2. THE EXECUTOR IS OBLIGED TO:
4.2.1. To provide the User with consulting services in accordance with this Agreement and the corresponding service.
4.2.2. Inform the User about the rules and requirements for organizing the provision of consulting services, their quality and content, the rights and obligations of the User when receiving services.
4.2.3. If necessary, provide the User with information on the progress of the service.

5. TERMINATION OF THE AGREEMENT.
5.1. This Agreement shall terminate:
5.1.1. By agreement of the parties;
5.1.2. If the Party’s fulfillment of its obligations is impossible due to the adoption of regulatory acts that changed the conditions established by this Agreement, and any of the Parties does not agree to amend the Agreement.
5.1.3. In cases of violation by the User of the terms of this Agreement.
5.1.4. In other cases stipulated by this Agreement and current legislation.

6. RETURNS.
6.1. Refund is provided under the terms of the contract under the following conditions:
6.1.1. The service cannot be provided in full.
6.1.2. Service not delivered on time.
6.1.3. The service is not provided in full.
6.2. Refunds are made within 24 hours from the time the refund is ordered.
6.3. Return is possible only to the details from which the payment was made.

7. CONTACT.
7.1. +380977500950
7.2. +48722776636

    
    


ДОГОВОР ОФЕРТА
Верховный Максим Сергеевич (далее — 'Исполнитель'), предлагает неограниченному кругу физических лиц, заключить настоящий Договор об оказании услуг (далее — “Договор”) на нижеуказанных условиях:
1. ТЕРМИНЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Услуги — набор консультационных услуг, оказываемых Исполнителем в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и Услугами, которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Публичная оферта — предложение Исполнителя (изложенная на Сайте Исполнителя), адресованное неограниченному кругу физических лиц в соответствии с законодательством Украины, заключить настоящий Договор на определенных условиях.
1.3. Cайт Исполнителя — веб-страница в сети Интернет по адресу http://100Lajkow.pl, которая является официальным источником информирования Пользователей об Исполнителе и услугах, которые им предоставляются.
1.4. Акцепт — полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем условий Публичной оферты данного Договора и услуги на выполнение.
1.5. Пользователь — физическое лицо, достигшее 18-ти летнего возраста и совершившее Акцепт Публичной оферты Исполнителя, изложенной в настоящем Договоре, и оплатившее стоимость Услуг.
1.6. Стороны — Исполнитель и Пользователь.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить Пользователю консультационные услуги в сфере информационных технологий, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Пользователь обязуется принять и осуществить оплату таких Услуг.
2.2. Пользователь обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуги, которая им приобретается.
2.3. Стороны соглашаются, что Исполнитель не гарантирует каких-либо финансовых или иных результатов применения Пользователем Курсов, приобретенных у Исполнителя, в своей деятельности.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
3.1. Информационные услуги предоставляются в виде лайков или подписчиков, размещенной в соответствующем разделе Сайта Исполнителя.
3.2. Срок выполнения услуги определяется в соответствии с условиями на каждый вид услуги и описаны в соответствующих разделах.
3.3. Акцептом настоящего Договора признается оплата Клиентом, полная, стоимости соответствующей услуги и означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Договора и приравнивается к собственноручной подписи Пользователя под Договором.
3.4. С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя, настоящая оферта считается акцептированной, а договор заключенным.
3.5. Порядок акцепта:
3.5.1. Пользователь выбирает услугу на сайте Исполнителя и знакомится с условиями оплаты.
3.5.2. После выбора необходимой услуги Пользователь оформляет заявку на консультацию или сразу переходит в корзину и осуществляет оплату.
3.5.4. С момента акцепта настоящей Оферты односторонний отказ Пользователя от Договора недопустим.
3.5.5. Услуга считается оказанной с момента предоставления Исполнителем всей информации и выполнения всей программы, предусмотренных в соответствующей услуге.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Получать от Пользователя информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему Договору;
4.1.2. Получить за предоставляемые услуги оплату в размерах и сроки, предусмотренные настоящим Договором и соответствующей услуги.
4.1.3. Отменять, прерывать или переносить любые услуги.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2.1. Предоставлять Пользователю консультационные услуги в объеме соответствии с настоящим Договором и соответствующей услуги.
4.2.2. Информировать Пользователя о правилах и требованиях по организации предоставления консультационных услуг, их качества и содержания, о правах и обязанностях Пользователя при получении услуг.
4.2.3. При необходимости обеспечить Пользователя информацией о ходе выполнения услуги.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Действие настоящего Договора прекращается:
5.1.1. По соглашению сторон;
5.1.2. Если выполнение Стороной Договора своих обязательств невозможно в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные данным Договором, и любая из Сторон не соглашается о внесении изменений в Договор.
5.1.3. В случаях нарушения Пользователем условий настоящего Договора.
5.1.4. В других случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

6. ВОЗВРАТ.
6.1. Возврат предусмотрен по условиям договра при таких условиях:
6.1.1. Услуга не может быть предоставлена в полной мере.
6.1.2. Услуга не предоставлена вовремя.
6.1.3. Услуга не предоставлена в полном объеме.
6.2. Возврат производится в течении суток с момента заказа возврата средств.
6.3. Возврат возможен только на реквизиты с которых производилась оплата.

7. РЕКВИЗИТЫ.
7.1. +380977500950
7.2. +48722776636

Dlaczego my?

1 - Bezpieczeństwo

Pełna gwarancja kwoty, Pełna poufność, Bez prowizji.

2 - Wszystko jest zautomatyzowane

Stwarzaj zadania, Dodawaj do koszyka, Opłacaj wszystkie zadania za jeden raz, Otrzymuj wynik od razu, Przeglądaj historię zamówień i statusy w osobistym gabinecie.

3 - Techniczne wsparcie

Odpowie na wszystkie Wasze pytania, pomoże z wyborem, rozstrzygnie dowolne problemy. Piszcie / dzwonicie z 9: 00 do 21: 00 dziennie. (Pisz / dzwoń z 9: 00 do 21: 00 dziennie)


Odzewy użytkowników

Ci ludzie i również możecie zostawić swój odzew o stronie internetowej w formie niżej. Obowiązkowo autoryzujcie się na stronie internetowej żeby Wasz odzew zobaczyły inne.!


Techniczne wsparcie

+380977500950 (UKR)
+48722776636 (PL)
Viber / WhatsApp

© Copyrights 100Lajkow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone..